Verlag_Start_bearb
Alle Linien

Ferlåch Nordfriisk Instituut

Et Nordfriisk Instituut heet en äinen ferlåch, am südänji da instituuts-böke ouer waasenschap än spräke uner da manschne tu brängen. Heer kaame böke aw friisk rüt än am e histoori än kultuur foon Nordfraschlönj. Tut program hiire möre böke-rae, et waasenschaplik „Nordfriesische Jahrbuch“, da tidschrafte „Nordfriesland“, „Der Maueranker“ än e bilekaländer „Jarling“. Bai ainkelte böke årbe we ma oudere ferlåche tuhuupe; ja san ouers uk önj üüsen weblooden tu finen.

We lääwere ouers uk hål tu e bökhoonel än oudere, wat böke önjbiidje. Wees sü gödj än nam kontakt ma üs ap: Tel. 04671-6012 11 unti verlag@nordfriiskinstituut.de.